شرکت جوان برگزیده کنگره ارتقا کیفیت 97

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران به عنوان بزرگترين رخداد آزمایشگاهی در حوزه تشخیص طبی و بالینی کشور به شمار می رود که به صورت سالانه با حضور جمع كثيري از متخصیصن داخلی و خارجی برگزار مي گردد. بقرار هر سال نمایشگاه، کنگره ارتقا کیفیت به بررسی و ارزیابی شرکتهای حاضر در نمایشگاه پرداخت و شرکتهای برگزیده را در اختتامیه نمایشگاه معرفی کردند، در همین راستا شرکت آپادانا تابناک سیستم مفتخر به دریافت عنوان شرکت جوان برگزیده گردید.