مروری بر حضور آپتاسیس در کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران سال 97