Select Language

ماموریت شرکت

شرکت اپتاسیس عرضه کننده خدمات بهینه

شرکت آپتاسیس عرضه کننده خدمات بهینه در زنجیره تامین آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور می باشد که این خدمات شامل تحقیق و توسعه، تولید، آموزش، بازارسازی، خدمات فروش و ارزش آفرینی مالی برای مشتریان می شود. هدف شرکت بهبود چرخه اقتصادی مصرف بر پایه ارج نهادن به آزمایشگاههای تشخیص طبی بهمراه برطرف کردن نیازهای آنان از انواع وارداتی این محصولات و سود آفرینی برای آنان توسط بهبود کیفیت تولید، توزیع و تحویل با رعایت زنجیره سرد می باشد.

.